Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА IQ BRUSHES

за дейността и работата на електронен магазин при за осъществяване на поръчки от нашия сайт: www.iqbrushes.com е необходимо да се запознаете и да приемете настоящите Общи условия.

Моля, запознайте се внимателно с тях.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия имат за цел да регулират отношенията между IQ Brushes, търговска марка собственост на „АЙ КЮ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с ЕИК 203829086, с адрес на регистрация: гр. София, р-н Оборище, ул. Георги Бенковски No 14, ет. 3, телефон за контакти: +359 2 419 7777, е-mail: office@iqsecurity.eu, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“ и клиентите, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ на електронен магазин: www.iqbrushes.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование: Марка IQ BRUSHES е собственост на „АЙ КЮ СЕКЮРИТИ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Оборище, ул. Георги Бенковски No 14, ет. 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. Теофил Ганев 5Б
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Теофил Ганев 5Б, office@iqsecurity.eu, телефон: +359 2 419 7777

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 203829086
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203829086

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите
Адрес:
гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5, тел. (02)933 0565, факс (02)9884218

гр. Пловдив, кв. ”Кършияка”, ул. ”Васил Левски” № 50 , тел. (032)631778
гр. Бургас, пл. „Гаров“ №18 и 18А, тел. (056)841246
гр. Варна, бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4,тел.:(052)603778
Гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3.1 Сайтът на IQ Brushes е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.iqbrushes.com. Чрез него, Потребителите имат възможност да сключват договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчика.

Чл. 3.2 Потребителите имат възможност да извършват индивидуална поръчка, като не е необходимо да създават профил за поръчки.

Чл. 3.3 Потребителите могат да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с IQ Brushes,  чрез интерфейса на страницата на www.iqbrushes.com, достъпна в Интернет.

Чл.3.4 Потребителите могат да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 3.5 Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от IQ Brushes.

Чл. 3.6 Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез IQ Brushes, съгласно поддържаните начини за разплащане.

Чл. 3.7 Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика.

Чл.3.8 Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика, чрез интерфейса на страницата на IQ Brushes.

Чл. 3.9 Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 3.10 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона на страницата на IQ Brushes.

Чл. 4. IQ Brushes организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, както и в други нормативни актове, в рамките на добросъвестността, морала и добрите възприети бизнес практики в потребителското или търговското право.

Чл. 5.1 Всеки потребител сключва договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, с Доставчика, на адрес: www.iqbrushes.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на IQ Brushes.

Чл. 5.2 По силата на сключения договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на стоките, на посочено от Потребителя място за доставка. Потребителят има право да поправя грешки, да коригира количества, продукти, адреси за доставка, и други необходими данни, не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

Чл. 5.3 Потребителите заплащат на Доставчика, възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в сайта на IQ Brushes и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на обявената цената.

Чл. 6.1 Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Чл. 6.2 Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, чийто данни са посочени, в предвидените форми за Поръчка на IQ Brushes.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл. 7.1 За улеснено сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят няма необходимост да бъде регистриран в страницата на IQ Brushes.
Чл. 7.2 Във всеки момент, Доставчикът, има право да се свърже с Потребителя, за да удостовери посочените данни за доставка, както и посочени в поръчката стоки.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8.1 Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките, следвайки следната процедура:

 • Избира една или повече стоки от сайта на IQ Brushes и добавя стоката към списък за покупка или към наречената „Кошница“ или „Количка“;
 • За започване на процесът по завършване на поръчката, Потребителят е необходимо да посочи две имена, данни за контакт, е-мейл адрес, на който ще бъде изпратена поръчката, като и адрес за доставка;
 • Начинът на плащане е фиксиран – посредством наложен платеж;
 • Потребителят има възможност да остави бележки и коментари, които да бъдат взети под внимание по време на изпълнението на договорът;
 • При завършване на доставката, Потребителят посочва информация за избраният начин на доставка: до личен адрес или до определен от него офис на спедиторска фирма Спиди.

IQ Brushes извършва доставки на територията на цялата страна, като използва услугите на куриерска фирма Спиди.

Чл. 8.2 За уведомяване на Доставчикът, за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Потребителят е необходимо да потвърди поръчката, чрез бутон „Потвърждаване“ в сайта на IQ Brushes.

Чл. 8.3 Потребителя може да се откаже от своята поръчка до 2 часа, след нейното потвърждаване чрез телефонно обаждане на посочените телефони за контакт в сайта.

Чл. 8.4 Потребителя може да се откаже от своята поръчка и при доставяне до адрес, но е необходимо да заплати разходите за нейната доставка.

Чл. 8.5  Ако Доставчикът, не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя, както и да уговори нов срок за доставка. При отказ от страна на потребителят да приеме новият срок за доставка, Доставчикът се задължава да възстанови стойността на липсващите стоки, в случай на извършеното плащане от страна на Потребителя. В тези случай Доставчикът възстановява сумата по сметката на Потребителя в срок до 7 работни дни.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9.1 С всяка Поръчка, Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
Чл. 9.2 Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват самостоятелно за всеки сключен договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с вече доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на други стоки.

Чл. 9.3 В качеството си на Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние на определена стока, не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 9.4 Доставчикът има право да подмени или изключи стоки от списъка на поръчката, поради изчерпана наличност или поради друга причина, след като уведоми, в подходящ срок Потребителят.

Чл. 9.5 Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, за което се задължава да уведоми в подходящ срок Потребителят, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 9.6 Потребителят има право да се откаже от получена доставка на стоки, при получаването и от куриер на Доставчика, в тези случай Потребителят се задължава да заплати стойността за доставка, посочена в поръчката.

Чл. 9.7 Потребителят има право да информира Доставчика за качеството предоставените продукти, за функционалностите им, като и да подават рекламации и оплаквания на имейлът, посочен във формата за контакти на настоящия сайт.

Чл. 9.8 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 9.9 Начините на плащане предвидени от Доставчика, в сайт IQ Brushes са посредством методите: в брой или чрез физически ПОС терминал, при доставяне на стоките от куриер на Спиди, както и чрез извършване на плащане по банкова сметка на Доставчика.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 10.1 Доставчикът изпълнява поръчките в срокове до 5 работни дни, след потвърждаване на поръчката. Стойността за доставката се заплаща допълнително от Потребителя, при условия и на цени, предварително определени на сайта на IQ Brushes, при поръчване на стоките.
Чл. 10.2 Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя и чрез външен куриер на фирма Спиди, в срок, определен при сключването на договора.

Чл. 10.3 Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Потребителя, като посочи причината за съответното забавяне.
Чл. 10.4 Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията за качество да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителят не уведоми Доставчика, съгласно предходната алинея, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 11.1 Поради естеството на доставяните стоки – за лична грижа, Доставчикът не може да осигури сервиз на продуктите, а само да предостави замяна на стоката, връщане на платената сума за продукта, ваучер за последващо пазарувани или отстъпка при последващо пазаруване. Доставчикът прилага тези правилата по своя преценка, за всеки отделен договор.

Чл. 11.2 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез устно или писмено заявление за отказ от договора, отправено към Доставчика на посочените телефони за контакти в сайта.

Чл. 11.3 Продуктите, предлагани от IQ Brushes са свързани със здравето и личната хигиена на Потребителите, съответно те могат да се върнат в 14 дневен срок от получаването им само ако не са използвани и са със същата опаковка, с която са били получени и тя е неразпечатана.

Чл. 11.4 Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние, както при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени от Потребителя, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/електрически шокове).

Чл. 11.5 Няма да се приемат върнати продукти с нарушена опаковка, без оригинална гаранция, като и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

Чл. 12 Когато Доставчикът в платформата си, не e изпълнил задълженията за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор незабавно и да поиска предоставяне на информация от Доставчикът.

Чл. 13  Гаранционният срок на продуктите е 24 месеца, от датата на получаване на стоките от Потребителя. Гаранционният срок не се отнася за консумативите, прилежащи стоките.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14.1 Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са посочени в сайта на IQ Brushes във профила на всяка стока.

Чл. 14.2 Цената на стоките, с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока.

Чл. 14.3 Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика, за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.
Чл. 14.4 Стойността на разходите по доставка, не са включени в стойността на продуктите, като Доставчикът предоставя информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
Чл. 14.5 Информацията, предоставена на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в сайта на IQ Brushes, преди сключването на договора за покупко-продажба.
Чл. 14.6 Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или чрез електронна поща.

Чл. 15.1 Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
Чл. 15.2Потребителят избира самостоятелно как да заплати цената на Доставчика – посредством банков превод или в момента на доставката им.
Чл. 15.3 В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16 Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoтребителите cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoтребителите за целите на сключване и изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на при предоставяне на изрично съгласие, в определените от Доставчика случай.

Политиката за поверителност на Дocтaвчиĸът, пyбликувана в https://iqbrushes.com/privacy-policy/ предоставя информация отнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa Доставчикът, цeлитe, зa ĸoитo ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17.1 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.
Чл. 17.2 Доставчикът и Потребителите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:
1. след изричното му уведомяване от Доставчика в сайт IQ Brushes и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
2. след публикуването им на сайта на IQ Brushes и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или
3. с изричното им приемане от Потребителя при извършване на поръчка.

Чл. 17.3 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: Общи условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Настоящите общи условия и договорът на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика.;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
4. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл.19 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва сайта на IQ Brushes в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 20. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 22 (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта на IQ Brushes и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта на IQ Brushes.

Чл. 23. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 25. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целите общи условия и на сключените договори.

Чл. 27. (1) За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.
(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и/или към Комисията за защита на потребителите.

Чл. 28 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребителя на 01.03.2021 г.
Общите условия са последно изменени на 15.02.2021

  Количка